YatirimYapiyorum.gov.tr  

İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetleri

  Bu bölümde izinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

  SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ KAVRAMI

Sermaye Piyasası Kanunun (SPKn) 30. maddesinde sermaye piyasası faaliyetleri sayılmış olup, bu faaliyetler;

a) Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık,

b) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık amacıyla alım satımı,

c) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçların alım satımının yapılmasına aracılık,

d) Sermaye piyasası araçlarının geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı (repo ve ters-repo),

e) Yatırım danışmanlığı,

f) Portföy işletmeciliği ve yöneticiliği,

g) Diğer sermaye piyasası kurumlarının faaliyetleridir.

SPKn'nun 31. maddesi uyarınca ise sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunacak kurumların, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almaları zorunlu olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetki belgesi verilmektedir. Yetki belgesi olmayanlar veya belgeleri iptal olunanlar, sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunamayacakları gibi ticaret unvanlarında veya ilan ve reklamlarında bu faaliyetlerde bulundukları intibaını yaratacak hiçbir kelime veya ibare kullanamazlar.

Sermaye Piyasası Kurulunun internet sitesinde sermaye piyasasında faaliyet göstermesine izin verilen kurumların unvan, adres ve telefon bilgileri ile hangi sermaye piyasası faaliyetlerde yetkileri bulunduğuna ilişkin bilgiler yer almaktadır.

İZİNSİZ SERMAYE PİYASASI FAALİYETİNİN TESPİTİ ÜZERİNE KURULCA ALINABİLECEK TEDBİRLER

Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınmaksızın sermaye piyasası faaliyetinde bulunulduğunun tespiti halinde Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu, izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulması için gerekli her türlü tedbiri almaya, izinsiz sermaye piyasası faaliyet ve işlemlerinin doğurduğu sonuçların iptali için tespit tarihlerinden itibaren 3 ay, vukuu tarihlerinden itibaren 1 yıl içinde dava açmaya, yetkili kılınmıştır.